Stanovy Asociace

I. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, ve smyslu zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s ustanovením § 214 a násl.

II. Název

Název Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se s ohledem 
na ustanovení § 216 NOZ mění na název Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, z.s. (dále jen „Spolek“).

III. Sídlo

Adresa sídla je Humpolec, Školní 764.

IV. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V. Cíle, poslání a principy Spolku

 1. Spolek je dobrovolným, zájmovým, nepolitickým a nevýdělečným spolkem vzdělávacích zařízení škol a školských zařízení.
 2. Spolek sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže 
 3. i dospělých.
 4. Spolek se zakládá za účelem ochrany zájmů a prosazování práv a oprávněných požadavků členů spolku. Spolek spolupůsobí při vytváření podmínek, které umožní školám a školským zařízením, aby se mohly řádně rozvíjet a plnit své významné společenské poslání.
 5. Spolek spolupracuje při vytváření přímého a komplexního řízení zemědělského, lesnického, potravinářského, rybářského školství, školních hospodářství a ostatního odborného s ústředními orgány (ministerstvy), územně správními celky a dalšími institucemi.
 6. Spolek prosazuje, aby jeho zástupci byli právoplatnými členy konkurzních komisí.
 7. Spolek se podílí na tvorbě koncepcí odborného školství.
 8. Spolek prosazuje zajišťování finančních prostředků pro hlavní a doplňkovou činnost podle příslušných zákonů a směrnic.  
   

VI. Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto Stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle článku VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady. 
 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • spolupůsobit, aby odborné školy a školská zařízení sloužily potřebám praxe 
 • a vychovávaly absolventy jako kvalifikované odborníky. Dbát na to, aby pedagogické dokumenty odpovídaly těmto potřebám. Zapojit školy a školská zařízení do různých forem dalšího vzdělávání,
 • chránit ekonomické a jiné zájmy svých členů,
 • spolupracovat při zajišťování kvalitní výuky cizích jazyků, zejména aktivním ovlivněním žáků o prohloubení jazykových znalostí nejrůznějšími formami (rozvíjením partnerských styků se školami v zahraničí, výměnami studentů, exkurzemi 
 • do zahraničí, příp. formou zahraničních stáží),
 • spolupracovat s institucemi při vytváření podmínek, aby pedagogičtí pracovníci měli možnost doplňovat si odborné znalosti a zkušenosti formou krátkodobých 
 • a dlouhodobých stáží doma i v zahraničí,
 • zajišťovat odborné a praktické vzdělávání, semináře, kurzy a další vzdělávání pro své členy i širokou odbornou veřejnost. Uplatňovat metodickou činnost v systému celoživotního vzdělávání včetně rekvalifikací a rozvoje lidských zdrojů,
 • aktivně se podílet a účastnit na tvorbě a projednávání předpisů a pravidel upravujících nebo ovlivňujících přípravu pro povolání,
 • reprezentovat členy spolku vůči orgánům státní správy, odborovým orgánům 
 • a institucím, spolkům, profesním spolkům a zahraničním partnerům,
 • organizovat metodickou činnost v učebních a studijních oborech a v odborných kurzech členů spolku. Podílet se na tvorbě a úpravách pedagogických dokumentů, učebnic a jiných metodických materiálů. 
   

VII. Vedlejší činnost Spolku

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

VIII. Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 
 2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 
 3. Členem spolku se může stát také právnická osoba, která se zabývá odbornou přípravou 
 4. na povolání ve studijních a učebních oborech a celoživotním vzděláváním. Za právnickou osobu 
 5. ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 6. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 7. Zakládajícími členy jsou ti, kteří doručili přípravnému výboru závaznou přihlášku. Další osoby se stávají členem ke dni rozhodnutí o přijetí jejich žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. 
 8. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné.
 9. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek:
 • O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství. 

10. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výkonnému výboru, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena 
 • ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výkonný výbor, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
 • zánikem spolku;
 • rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu 
 • s ustanovením § 3045 odst. 1 NOZ.

11. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX. Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo:

 • podílet se na činnosti Spolku
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
 • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov 

2. Každý člen Spolku má povinnost:

 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 • dodržovat stanovy Spolku
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze. 
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí. 
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výkonný výbor.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výkonný výbor.

XI. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů.
 2. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
 • Fyzické osoby

Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email

 • Právnické osoby

Název
Sídlo

Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku

3. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor. Výkonný výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výkonný výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
4. Seznam členů je neveřejný.
 

XII. Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • Členská schůze
 • Výkonný výbor
 • Kontrolní komise

2. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 20 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII. Členská schůze


1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 
2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 
3. Do působnosti členské schůze náleží:

 • určit hlavní zaměření činností Spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výkonným výborem,
 • rozhodovat o povinnosti platit členský příspěvek, jeho výši a splatnosti
 • schvalovat rozpočet Spolku a výsledek hospodaření Spolku
 • volit členy výkonného výboru a členy kontrolní komise
 • jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 • hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
 • rozhodnout o přeměně Spolku

4. Členská schůze je svolávána výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
5. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
7. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
9. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc. 
10. Jednání členské schůze řídí předseda výkonné rady, popř. místopředseda výkonné rady. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce na členskou schůzi. 
11. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

XIV. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku.
 2. Výkonný výbor je kolektivním orgánem, který tvoří maximálně patnáct zvolených členů Spolku s tím, že mají právo být zastoupeny všechny kraje ČR, a jeden z nich musí být zástupcem pro školní statky. Členové výkonného výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu a místopředsedu. Výkonný výbor se volí na dobu tří let.
 3. Odměnu za výkon funkce člena výkonného výboru stanoví členská schůze.
 4. Výkonný výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období. Výkonný výbor se schází nejméně jednou za tři měsíce a svolává ho předseda výkonného výboru. 
 5. Navenek za Spolek jedná předseda výkonného výboru a v době jeho nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru. 
 6. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 7. Výkonný výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku. 
 8. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 9. Do působnosti výkonného výboru náleží:
 • svolávat členskou schůzi,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy Spolku
   

XV. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komisi volí členská schůze a je volena na období tří let.
 2. Kontrolní komise má tři členy.
 3. Členem kontrolní komise nesmí být člen výkonného výboru.
 4. Kontrolní komise kontroluje hospodaření Spolku, účetní evidenci, čerpání finančních prostředků apod. 
 5. Kontrolní komise informuje o svých zjištěních výkonný výbor a jednou ročně členskou schůzi.
 6. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do dokladů Spolku a mají právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.

XVI. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto Stanov. 
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 
 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 6. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 
 7. Hospodaření Spolku probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVII. Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla. 
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov je účinné dnem jejich přijetí členskou schůzí Spolku.